تبلیغات
بومی ماندن و جهانی شدن

بومی ماندن و جهانی شدن
تفکر برای تفکر 
قالب وبلاگ
نویسندگان
استخاره با قران
استخاره آنلاین با قرآن کریم

قال روزانه
فال امروز


یادگیری در مدرسه و خارج مدرسه :

در شیوه های نوین آموزش و تدریس سهم بزرگی از یادگیری را در محیط های خارج از مدرسه می دانند و معتقدند دانش آموز می تواند در فضاهای غیر رسمی مطالب بیشتری یاد بگیرد.

رزنیک (Resnick) اشاره می کند که یادگیری در مدرسه از یادگیری در موقعیتهای اجتماعی خارج از محیط مدرسه در چهار مورد متمایز است:

1. یادگیری در مدرسه بر اساس شناخت فردی است، در حالی که در خارج از مدرسه بر پایه شناخت مشترک بنا می شود.

2. یادگیری در مدرسه بر پایه فعالیت ذهنی محض استوار است، در حالی که در محیطهای باز اجتماعی به دستکاری(manipulation) در ابزار بستگی دارد.

3. یادگیری در مدرسه براساس دستکاری علائم صورت می گیرد، در حالی که در موقعیتهای باز اجتماعی بر استدلال تکیه دارد.

4. یادگیری در مدرسه بر یادگیری عمومی تأکید دارد، در خالی که در موقعیتهای باز اجتماعی بر تواناییهای خاص یک موقعیت متمرکز است.

یادگیری از نظر ساختگرایان :

عقاید ساختگرایان درباره یادگیری کاملاً مخالف عقاید سنتی یادگیری است که در آن حقایق و مفاهیم محدودی به دانش آموزان ارائه می شود و سپس ازآنان خواسته می شود تا آنها را از بر کنند. عقاید ساختگرایی درباره یادگیری با نظری ساده شروع می شود : افراد خودشان ادراکات خود را از دنیایی که در آن زندگی می کنند می سازند و تجاربشان آنان را به نتیجه گیری از وقایع سوق می دهد؛ برای مثال، متوجه می شوند که بعضی از افراد و دلباز و بعضی دیگر بخیل هستند یا اگر زیاد به آتش نزدیک شوند خواهند سوخت، یا توپهای لاستیکی معمولاً وقتی به زمین زده می شوند به بالا پرتاب  می گردند. یادگیرندگان اینها و صدها هزار ادراک دیگر را که بعضی پیچیده تر از بقیه است، از طریق واکنش در برابر کنشهای متقابل با اشیاء و عقاید می سازند. ساختگرایی بر پایه چهار اصل مهم استئا است :

1. معرفت و دانش به ساختارهای گذشته انسان بستگی دارد.

2. ساختارهای فکری از راه سیستمهای درون سازی و برون سازی انجام می گیرد.

3. یادگیری فرایند ارگانیک تشکل یافته نوآوری و خلاقیت است، نه فرایند مکانیکی جمع آوری و انباشتن علم و معرفت یا فقط انباشتن حقایق بر روی هم.

4. یادگیری معنادار از طریق کنش و حل برخوردهای شناختی اتفاق می افتد که سبب باطل شدن ادراکات سطح پایین تر و غیر کامل قبلی ما می شود.

 

هدف های کلّی برنامه ی آموزش زبان فارسی در دوره ابتدایی

حیطه ی شناختی :

1- آشنایی مختصر با ساختار زبان فارسی در دوره ی ابتدایی

2- گسترش حوزه ی نمادها و معانی

3- آشنایی با زبان گفتار و نوشتار و درک تفاوت آن ها

4- آشنایی با نظم و نثر و درک تفاوت آن ها

5- آشنایی مختصر با جلوه های هنری زبان

6- آشنایی با مسائل اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، ملّی، علمی و هنری در قالب زبان

حیطه ی عاطفی :

الف) ایجاد، پرورش و تقویت علاقه و نگرش مثبت نسبت به :

- مبانی اعتقادی، فرهنگی و ملی کشور

- بیان احساسات، عواطف و افکار در قالب گفتار و نوشتار

- جنبه های زیبایی سخن و تحسین آن

- مطالعه

ب) تلطیف احساسات و عواطف

حیطه ی مهارتی

الف) گوش دادن

1- دقّت و تمرکز در سخن گوینده

2- درک سخن و دریافت پیام

3- دریافت ارتباط بین بخش های مختلف پیام

4- بررسی و اظهار نظر درباره ی شنیده ها

ب) سخن گفتن

1- به کارگیری اندیشه قبل از سخن گفتن

2- به کارگیری زبان مناسب برای مخاطبان

3- توانایی سخن گفتن در برابر جمع

4- به کارگیری کار افزارهای مناسب ارتباطی

5- انسجام در رساندن پیام

6- توانایی شرکت در بحث و گفت و گوها

ج) مهارت خواندن

1- توانایی بلند خوانی و صامت خوانی

2- خواندن با لحن و آهنگ مناسب

3- درک نوشته ها و و دریافت پیام اصلی آن ها

4- دریافت ارتباط بین بخش های مختلف نوشته

5- به کارگیری کارافزارهای مناسب در خواندن

6- گسترش دایره ی دید در خواندن

7- کسب عادات مطلوب در خواندن

د) مهارت نوشتن

1- توانایی به کارگیری به هنجار خط

2- نوشتن درست کلمات و جملات شنیده شده

3- به کارگیری علایم سجاوندی در نوشتن

4- توانایی در اجرای برخی از پاره مهارت های نگارشی

اصول برنامه ی زبان آموزی دوره ی ابتدایی

اصل 1- در برنامه ی فارسی دوره ابتدایی اصل بر مهارت عملی زبان آموزی باشد.

اصل 2- برنامه باید بتواند زمینه ساز تقویت مهارت های زندگی در کودکان باشد.

اصل 3 برنامه باید بتواند سرمشق عملی «تقویت اندیشیدن و چگونه اندیشیدن» در کودک باشد.

اصل 4- برنامه باید زمینه ساز مطالعه ی مستمر در زندگی کودک باشد.

اصل 5- از جدیدترین دستاوردها و پژوهش های حوزه ی ادبیّات کودکان در تدوین برنامه استفاده شود.

اصل 6- سیر آموزش زبان از ساده به تکامل یافته باشد.

اصل 7- سیر آموزش زبان از زبان طبیعی کودک به زبان خودآگاهانه باشد.

اصل 8- آموزش نکات زبانی، اخلاقی، ارزشی و شناختی به شکل غیرمستقیم عرضه شود.

اصل 9- به تمامی گونه های زبان فارسی توجّه مناسب و متناسب شود.

اصل 10- برنامه باید زمینه ساز تقویت و شکوفایی خلاقیّت کودک باشد.

اصل 11- برنامه باید زمینه ساز رفتارهای اخلاقی، اجتماعی و تربیتی مناسب در کودکان باشد.

اصل 12- به نقش سازنده ی زن و مرد به طور مناسب و متناسب در برنامه توجّه شود.

اصل 13- موضوعات ومطالب به یک محدوده ی جغرافیایی منحصر نگردد.

اصل 14- در برنامه به دانش های بشری در زمینه های علمی، ادبی، هنری و فنون وجّه کافی شود.

اصل 15- به پرورش حافظه ی سمعی و بصری وجّه کافی شود.

اصل 16- برنامه باید زمینه ساز از ابزار وجود و بیان احساس دانش آموزان باشد.

اصل 17- زبان و بیان کتاب های درسی و کمک ساده، صمیمی و متناسب با ذهن و زبان فراگیرندگان باشد.

اصل 18- موادّ برنامه باید با علایق و سلیقه ها و نیازهای دانش آموز هم سویی داشته باشد.

اصل 19- موادّ برنامه برای نزدیکی به دنیای کودک متنوّع باشد.

اصل 20- به گسترش دایره ی واژگان زبان فارسی مورد نیاز دانش آموز توجّه کافی شود.

اصل 21- برنامه بر اساس آخرین یافته های علم روان شناسی و زبان شناسی باشد.

اصل 22- خوانانویسی در تمامی سطوح آموزشی مدّنظر برنامه ریزان و مؤلفان و مجریان قرار گیرد.

اصل 23- رسم الخطّ براساس آخرین شیوه نامه ی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی باشد.

اصل 24- ارزشیابی از محتوا و مواد برنامه باید منطبق با مصوّبات و آخرین یافته های حوزه ی سنجش و اندازه گیری باشد.

 رویکردها، روشها و شیوه های آموزش زبان فارسی :

از لحاظ لغوی، اصطلاح روش (متد) در آثار مربوط به آموزش مهارتهای زبانی، اصطلاحی چند پهلوست، زیرا از یک طرف به معنی طرح کلی برای ارائه عناصر زبانی به کار رفته است و از طرف دیگر به شیوه ها و فنونی اطلاق می شود که معلم زبان آموزی در حین تدریس به صورت عملی به اجرا در می آورد. در این باره برای روشن تر شدن مباحث علمی گروهی از کارشناسان از جمله داگلاس براوان و دنی ژایرار با پیروی از ای.ام. آنتونی بین اصطلاحات approach ، method  و technique  تمایز قائل می شوند. در کتاب براوان با عنوان اصول یادگیری و تدریس زبان، مترجم در مقابل اصطلاحات یاد شده به ترتیب واژه های«خط مشی» ، «روش» و شیوه را به کار برده است. ما نیز در تحقیق حاضر، با تأسی از کتاب یاد شده و با انتخاب واژه ی «رویکرد» برای approach ، رویکردها، روشها و شیوه های مربوط به آموزش خواندن و نوشتن پایه را به شرح زیر دسته بندی کرده، مورد بحث قرار می دهیم :

 

 

 

 

رویکردها

روشها

شیوه ها

رویکرد تحلیلی

روش حرف محور

روش آوا محور

روش هجا محور

صدا کشی

بخش کردن

رویکرد کلی

روش واژه محور

روش جمله محور

بشنو و

جواب بده

رویکرد ترکیبی

روش ترکیبی ایران

روش لوباخ

روش فریر

 

نگاه کن و بگو

رویکرد تجربه زبانی

روش تجربه زبانی

بشنو و تکرار کن

رویکرد چند حسی

روش فرنالد

روش گلینهام- استیلمن

روش اورتون

 

ردگیری

رویکرد زبانشناختی

روش بلومفیلد- فریز

پرسش و پاسخ

رویکرد الفبای اصلاح شده

روش الفبای آموزش پایه

روش نشانه های ممیز

روش نشانه های رنگین

 

شیوه های دیگر


[ چهارشنبه 7 دی 1390 ] [ 09:53 ب.ظ ] [ حسین کمری ]
نظرات
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


من معلم اولین دبستان میخیم کودک دروازه های تاریخیم
نام من حسین کمری است معلمی از دیار داغها و باغها . من در یکی از روزهای خداحافظی بهار و در استانه ظهر های گرم تابستان 1360 که سایه ها می دانستند چه تابستانیست در روستای سرسبز چمن گلین به دنیا امدم .دوران دبستان را در میان کوچه باغهای زیبای روستا گذرانده و جهت ادامه تحصیلات در دوره راهنمایی به علت نبودن مدریه راهنمایی در روستاهای همجوار به شهرستان سرپل زهاب عزیمت نموده و دوران راهنمایی و دبیرستان را در این شهر طی نموده و سپس در کنکور سراسری در رشته تربیت معلم اموزش ابتدایی قبول شدم بعد از اتمام مقطع کاردانی در همان سال بخاطر علاقه ام به زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری شرکت کردم و کارشناسی زبان وادبیات فارسی محض قبول شدم و بعد از اتمام دوره کارشناسی ام در مقطع فوق لیسانس دانشگاه ملی ( پیام نور ) به دلیل علاقه ام به مباحث زبان شناسی در رشته زبان سناسی اموزشی (اموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ) قبول شدم و ادامه تحصیل داده و هم اکنون مشغول نوشتن دفاعیه ی پایان نامه ام تحت عنوان ( اموزش زبان فارسی به کرد زیانان ) هستم .
در دوران تدریسم در آموزش و پرورش به خاطر علاقه ام بارها در مسابقات علمی تخصصی . فرهنگی و ادبی و همچنین جشواره های الگوهای برتر تدریس شرکت و حضور فعال داشته ام و حاصل تجربیاتم را در نشریات مختلف ب به چاپ رساندم و به مدت 7 سال نیز از سوی همکاران فهیم و بزرگوار شهرستان سرپل زهاب به عنوان سرگروه اموزشی انتخاب شده ام و سعی نموده ام زکات علمم را در این جلسات بپردازم . و هم اکنون بعنوان مدرس شهرستان سرپل زهاب و دیگر شهرستانهای استان در کلاسهای ضمن خدمت و همچنین تدریس در مدارس ابتدایی شهرستان سرپل زهاب مشغول فعالیت هستم
و تعدادی از عناوین و مقامهایی که حاصل مطالعات و تحقیقات .تجربیات و تحصیلاتم می باشد به شرح زیر است:
1- نفر برگزیده تجارب موفق معلمان سراسر کشور در سال 81
2- نفر برگزیده مسابقات علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی در مرحله ی کشوری سال 87
3- بیش از 5 بار کسب عنوان برتر جشنواره های تدریس مناسب در سطح استان و کشور در رشته های مختلف چند پایه و تک پایه و بیش از10 بار عنوان اول شهرستان سرپل زهاب
4- سرمربی مسابقات تیم جودوی استان کرمانشاه در 26 دوره المپیاد سراسر کشور در شهر ارومیه و بیست و هفتمین دوره المپیاد سراسر کشور در زنجان و همچنین سرپرست اولین المپیک دانش اموزان سراسر کشور در استان کرمانشاه
5- بیش از نوزده سال سابقه ورزش های رزمی و مسئول انجمن جودوی اموزشگاهای شهرستان سرپل ذهاب
6- مسئول انجمن ادبی ( سهراب سپهری ) شهرستان سرپل ذهاب زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
7- داور جشنواره الگوهای برتر تدریس استان کرمانشاه ( مرحله ی قطبی سال 89)
8- داور مسابقات علوم ازمایشگاهی استان کرمانشاه (مرحله ی قطبی سالهای 87 و 88 و 89 )
9- دارنده کمربند دان 2 مشکی هنر رزمی جودو و قهرمان جودوی لیگهای چهار منطقه ی کشور در سال 80و بیش از ده سال مربیگری باشگاه جودو شهرستان سرپل زهاب
10 - نویسنده دو کتاب در دست چاپ مجموعه شعر فارسی تحت عنوان ( از گریه های تمدن ) و مجموعه شعر کردی کلهری ( له پرزه ی واران )
11- تالیف بیش از 30 مقاله ی علمی اموزشی و ادبی در نشریات و مجلات با تایید کمیسیون تالیفات استان
و ....

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

تبادل لینک

خرید بک لینک